Advokátska kancelária JUDr. Iveta Šaranská, s.r.o.

Advokátska kancelária JUDr. Iveta Šaranská, s.r.o.

Advokátska kancelária

Sputniková 15
821 02 Bratislava
IČO: 47250488
DIČ: 2023849465

Informácie o kancelárii Advokátska kancelária JUDr. Iveta Šaranská, s.r.o.

Advokátska kancelária Bratislava

 

JUDr. Iveta Šaranská poskytuje advokátske služby v oblasti obchodného, pracovného, mediálneho, správneho a občianskeho práva. Adekvátnu starostlivosť venuje kompletnej agende fyzických aj právnických osôb. Hlavnými devízami advokátskej kancelárie sú odbornosť, diskrétnosť a schopnosť prispôsobiť svoju činnosť individuálnym potrebám klienta.

 

 

 Právne poradenstvo pre podnikateľov – právnické a fyzické osoby

poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva pre právnické osoby a fyzické osoby pri ich podnikateľskej činnosti -

 • zakladanie spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností, prevody obchodných podielov, prevody akcií, príprava podkladov pre valné zhromaždenie, zápisy zmien v OR, premena právnej formy spoločností, zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava podkladov pre uzatvorenie zmlúv s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

 • tvorba a pripomienkovanie obchodných zmlúv – zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, zmluvy o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí, zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb., zmluvy o predaji podniku, rámcové zmluvy, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy o reklame , licenčné zmluvy

 • riešenie právnych prípadov súvisiacich s uplatňovaním práv zo zodpovednosti za vady, najmä vady vyplývajúce zo zmlúv o dielo ( stavebné práce, informačné systémy), reklamačné konania, pretorské zmierovacie konanie

 • majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností

 • evidencia a vymáhanie pohľadávok mimosúdne a súdne, exekučné konania,

 • zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy

 • riešenie pracovnoprávnych vzťahov a sporov, pracovné zmluvy, výpovede zamestnancom, riešenie porušovania pracovnej disciplíny zamestnancami, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnancov

 • vedenie právnej agendy klienta, informovanie klienta o legislatívnych zmenách a ďalšie úkony podľa konkrétnych požiadaviek klienta

 • odborné právne stanoviská, právne rozbory

 

Právne poradenstvo pre obce -

 

 • právne poradenstvo pri uplatňovaní zákona o obciach a zákona o majetku obcí

 • vypracovávanie Všeobecnezáväzných nariadení obce

 • spracovanie znenia zámerov na prevod a nájom majetku obce

 • vypracovávanie kúpnych zmlúv, návrhov na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, záložného práva

 • zastupovanie na súdoch, uzatváranie súdnych zmierov, súdne vymáhanie pohľadávok

 • návrhy na exekučné konanie, predkladanie právnych rozborov

 • vybavovanie majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností

 • riešenie akejkoľvek problematiky súvisiacej s postavením obce ako orgánu miestnej správy ako aj na určitých úsekoch ako orgánu štátnej správy

 • vypracovanie rozhodnutí v správnom konaní

 • poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

 

 

Pobočka sa nachádza:

Špitálska 35

Bratislava 811 01- mapa

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Iveta Šaranská, advokát

Sputniková 15 

821 02 Bratislava 

Mobilný telefón: 0915 859 649

Email: ivetasaranska@gmail.com

 

Pobočka sa nachádza:

Špitálska 35

811 01 Bratislava

Kde nás nájdete?